Karina Karger Jauernik

Primulavej 12 - DK- 6440 Augustenborg - TLF.

: (+45) 22 17 22 33